Styret

Alle Friskis&Svettisforeninger har et styre.
Dette er en forutsetning for at medlemsdemokratiet skal fungere og alle medlemmer har mulighet til å påvirke virksomheten og utviklingen i sin forening. Hvert år inviteres medlemmene i Friskis&Svettis til årsmøte av sin forening. På hvert årsmøte velges det et styre av årsmøtet som skal lede foreningens arbeid i løpet av året.

Friskis&Svettis-foreningene i Norge er juridisk selvstendige enheter og har ansvar for egen økonomi. Styre og styreleder skal til enhver tid være oppdatert på foreningens økonomi, og har selv et ansvar for å få oppdatering fra økonomiansvarlig.

Styret er ansvarlig for å drive en økonomisk sunn og bærekraftig forening, dette innebærer
bl.a. å ikke påta seg større kostnader enn foreningen kan få i inntekter.

Styret i foreningen skal forestå forvaltningen av foreningen og det betyr:
• Styret skal fastsette og bidra til gjennomføring av foreningens mål og strategi.
• Styret skal sørge for at de beslutninger som er vedtatt av årsmøtet blir iverksatt.
• Styret skal sørge for at foreningens virksomhet til enhver tid er forsvarlig organisert og derunder sørge for at eventuell administrasjon har tilstrekkelige midler og tilstrekkelig kvalifiserte mennesker til å følge opp aktivitet.
• Styret skal være kontrollerende så vel som proaktiv i sin rolle
• Styret skal holde seg orientert om foreningens økonomiske stilling og plikter, og påse at foreningens virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

			
Utvalgte bilder fra

#friskissvettisnorge